KOHTI OPTIMOITUA ENERGIA­TULEVAISUUTTA

Markus Hassinen

Director, Energy Division

Ilmastonmuutoksen torjunta tarkoittaa energiamarkkinoilla uuden teknologian ja parhaiden käytäntöjen soveltamista, jotta tehokkuutta voidaan parantaa siirryttäessä vähitellen uusiutuvaan energiaan.

Energiamarkkinat ovat murroksessa

Huoli fossiilisten polttoaineiden ympäristövaikutuksista, tiukentunut sääntely ja kehittyvä teknologia ovat ajaneet energiamarkkinat murrokseen.

Tämän muutoksen mahdollistavat paitsi uusiutuvan energian parempi kilpailukyky, myös digitalisoituminen, kehittyvä koneoppiminen ja lainsäädäntö. Tiukentuneet määräykset tuovat myös mukanaan uusia velvoitteita, joilla pyritään vähentämään päästöjä ja parantamaan tehokkuutta.

Pitkällä aikavälillä tämä tarkoittaa myös fossiilisten polttoaineiden vaiheittaista alasajoa. Samalla kestävä ajattelu valtaa alaa yhteiskunnassa, ja tämä on aiheuttanut muutoksen kuluttajien käyttäytymisessä ja investoinneissa.

Teknologia ja tehokkuus

Kilpailukykyistä uusiutuvaa energiaa
Datan ja analytiikan kasvanut käyttö
Koneoppiminen ja tekoäly

Sääntely

Kohti nollapäästöyhteiskuntaa
Poliittisesti edistetään fossiilisista polttoaineista luopumista

Kestävä kehitys

Lisääntynyt ympäristötietoisuus
Koko yhteiskunnan tavoite
Kestävä kehitys investointikriteerinä

Heikki Heiskanen

Director, Biofuels and development

Yleinen suuntaus on kohti uusiutuvia energianlähteitä. Öljyn, kivihiilen ja turpeen osuus vähenee merkittävästi, ja tilalle on löydettävä vaihtoehtoja biomassasta, tuulivoimasta ja aurinkoenergiasta.

Uusiutuvan energian ja sähköllä tehdyn lämmön osuus on kasvussa.

Energian kokonaiskulutuksessa uusiutuvien energianlähteiden osuus on kasvussa.

Yleinen suuntaus on kohti uusiutuvia energianlähteitä.

Öljyn, kivihiilen ja turpeen osuus vähenee merkittävästi, ja tilalle on löydettävä vaihtoehtoja uusiutuvasta energiasta. Niitä ovat enenevässä määrin biomassa, tuulivoima ja aurinkoenergia.

Kysymys kuuluukin: mitä tämä muutos edellyttää?

Teemu Klingberg

Director, Energy solution and service sales

Me Vapolla uskomme, että tehokas energian- ja materiaalinkäyttö on tulevaisuudessa kaiken keskiössä.

Tulevaisuuden energiamarkkinat ovat kiertotaloutta, jossa kaikki toimivat yhteistyössä.

Tulevaisuudessa energiantuotannosta ja -käytöstä tulee älykkäämpää. Tavoitteena on kehittää markkinoita kohti nollapäästöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa parempaa materiaali- ja energiatehokkuutta, jossa yhdistyvät teknologian ja uusiutuvien energialähteiden lisääntynyt käyttö. Tämä vaatii yhteistyötä teollisuuden, yritysten, kuntien ja kotitalouksien välillä.

Energiantuotanto ja -kulutus ovat liitoksissa keskenään. Energia- ja materiaalivirrat optimoidaan minimoimaan päästöjä ja jätettä. Informaatio on paremmin saatavilla ja mahdollistaa järkevämmät päätökset.

Dan Björn

Director, Energy producers business unit, Vapo

Uusien toimintamallien, esim. teknologian ja digitalisointihankkeiden käyttöönotto edellyttää myös suunnittelua ja oikeanlaista osaamista.

Keskeiset edellytykset muutoksen onnistumiselle

Optimaalinen energiatulevaisuus edellyttää muutoksen systemaattista suunnittelua. Uudenlaisia työskentelytapoja ja oikeanlaista osaamista tarvitaan, kun halutaan vähentää päästöjä ja luoda uusia palveluita ja liiketoimintamalleja energian tuottajille ja kuluttajille.

Säädösten noudattaminen kompleksisuuden kasvaessa

Toimitusvarmuus ja kapasiteetti

Materiaali- ja energiatehokkuuden maksimointi esim. huomioimalla hävikki, jätemäärät ja hukkaenergia

Uusiutuvan energian tehokas käyttö (tuuli, aurinko, biopolttoaine ja varastointi)

Energiantuotannon ja -käytön joustavuuden varmistaminen

Analytiikkaa toimintojen automatisoinnin tueksi

Jouko Latvakangas

Director, Energy Users

Tehtaiden, voimalaitosten ja kunnallistekniikan toiminnallista tehokkuutta voidaan parantaa jatkuvasti automatisoinnin ja digitalisoinnin avulla.

Lisää kilpailuetua voimalaitos­automaatioon dataa hyödyntämällä

Automaatio on valtava mahdollisuus energiasektorille. Teknologisten edistysaskelten käyttöönotto voi tuoda uutta myyntiä ja parantaa kannattavuutta. Toimintojen keskittäminen ja pitkälle viety asiantuntemus voivat tuoda mittakaavaetuja. Energiantuotannon prosesseja optimoimalla voidaan parantaa polttoainetaloutta, ja logistiikan optimoinnilla tavarankuljetusten päästöjä ja logistiikkakustannuksia voidaan pienentää. Tehtaiden, voimalaitosten ja kunnallistekniikan toiminnallista tehokkuutta voidaan parantaa jatkuvasti automatisoinnin ja digitalisoinnin avulla.

Vaihe 1

Käyttötietojen saatavuuden varmistaminen sekä nykyisen toimintaprofiilin ja -olosuhteiden ymmärtäminen

Vaihe 2

Parannuskohteiden selvittäminen vertailutietojen perusteella

Vaihe 3

Suositusten ja tuen antaminen toimintojen optimointia varten

Vaihe 4

Energia- ja tuotantotehokkuuden KPI-mittareihin perustuvien yhteisten tavoitteiden saavuttaminen

44% energiasektorin työstä voidaan automatisoida.

Lähde: McKinsey Global Institute: A future that works, automation employment and productivity

Katso case

Kinnusen Mylly

Hanna Viita

Director, Marketing

Esimerkki Vapon tarjoomasta on Vapon käyttöpalvelu, joka mahdollistaa asiakkaan fokuksen omiin ydintoimintoihinsa.

Vapon käyttöpalvelu

luo energiatehokkuutta ja kustannussäästöjä

24/7-palvelu toteutetaan erikseen jokaiselle asiakkaalle Vapon kehittämän toimintamallin mukaisesti. Se mahdollistaa:

 • ongelmien nopean ratkaisemisen
 • optimaalisen resursoinnin
 • energia- ja polttoainetehokkuuden
Lue lisää

Markus Hassinen

Director, Energy Division

Vapo haluaa kasvattaa rooliaan energian arvoketjussa ja olla asiakkaittensa kumppani energiamarkkinoiden muutoksessa.

Vapo tasoittaa tietä kohti optimoitua energiatulevaisuutta

Koska energiamarkkinat ja asiakastarpeet ovat jatkuvassa muuutoksessa, Vapo haluaa kasvattaa rooliansa energian arvoketjussa. Vapo haluaa olla asiakkaittensa kumppani energiamarkkinoiden muutoksessa. Positiomme on jatkossa edistyksellisten teollisuuden ja kunnan infrastruktuuriratkaisujen ja uusiutuvan energian tomittajana. Uusiutuvaan energiaan kuuluu esim biopolttoaine. Turve on osa tarjoomaamme transitiopolttoaineena.

 • Biopolttoaineet
 • Infrastruktuuri
 • Turve

Maailman johtava lähienergian arvoketjun asiantuntija

 • Edistykselliset teollisuuden ja kunnan infrastruktuuriratkaisut ja uusiutuva energia (esim. biopolttoaine)
 • Turve

Asiakkaan ykkösvalinta siirtymävaiheen kumppaniksi matkalla kohti uusiutuvan energian käyttöä

Jouko Latvakangas

Director, Energy Users

Haluamme huolehtia siitä, että energian arvoketju on suunniteltu liiketoimintaasi tukevalla tavalla sekä antaa valmiudet vastuullisen toiminnan harjoittamiseen,

Vapo-yhteistyön hyödyt

Olemme siirtymävaiheen kumppanisi energian arvoketjun kaikissa vaiheissa.

Vapolla on oikeanlaista osaamista ja oikeat valmiudet, kun haluat ottaa hyödyn irti muuttuvista energiamarkkinoista.

Toimintojen
optimointi

 • Toimitusvarmuus
 • Operatiivinen toimintavarmuus
 • Mittakaavaetuja esim. IoT kumppanuuden, säädösten noudattamisen, ympäristöasioiden ja muun asiantuntemuksen kautta

Kestävä
liiketoiminta

 • Innovaatio
 • Keskittyminen ydinosaamiseen
 • Liiketoiminnan tavoitteiden tukeminen

Kohti kestävää
arkea

 • Vähemmän päästöjä
 • Myönteinen vaikutus yhteiskuntaan
 • Helppo asiointi

Caset

Kinnusen Mylly
Fazer
Atria
Valio
Vatajankosken Sähkö

Meillä syntyy kauran kuorta sivutuotteena jopa kuusi miljoonaa kiloa vuodessa. Kun teimme päätöksen kauramyllystä, tiesimme heti, että haluamme käyttää kuorta kestävän energian tuottamiseen.

Toni Kuure

Tuotantojohtaja, Kinnusen Mylly

Lue lisää

Energia tuotetaan matalapäästöisellä maakaasulla ja tulevaisuudessa biokaasulla. Me hoidamme laitosten suunnittelun, tuotantoautomaation, rakentamisen ja energiantuotannon, jotta asiakas voi vapauttaa resurssinsa omien ydintoimintojensa kehittämiseen.

Tapio Pötry

Myyntipäällikkö, Vapo

Lue lisää

Panostamme toiminnassamme korkeaan toimitusvarmuuteen, eli energian saanti on prosesseillemme ratkaisevan tärkeää.

Tapani Potka

Johtaja, Atria

Lue lisää

Vapo osoitti halua ja kykyä ajatella asiakkaan puolesta. Tämä vakuuttaa ja antaa uskoa tulevaan.

Peter Fabritius

Energiapäällikkö, Valio

Lue lisää

Lämmön- ja höyryntuotannon etäkäyttö parantaa toimintamme ennustettavuutta ja mahdollistaa henkilöstömme tehokkaamman hyödyntämisen laitosten kunnossapidossa – ja samalla voimme pienentää käyttökustannuksia.

Jorma Pihlajamäki

Kaukolämpöpäällikkö

Lue lisää

Ota yhteyttä

Hanna Viita

Director, Marketing

Kuinka voimme tasoittaa tietäsi kohti energiatehokkaampaa ja kannattavampaa tulevaisuutta?