Vapon energiaturpeen hinnoittelujärjestelmä

Vapon energiaturve hinnoitellaan asiakaskohtaisesti kustannuksien mukaan laskien. Hinta koko sovitulle toimitusmäärälle lasketaan painottamalla suokohtaiset kustannukset kunkin suon turvemäärällä. Periaate kuvataan hinnoitteluesimerkkilaskelmassa.

Hinnoittelutekijät ja niihin liittyvät pääkustannusperusteet ovat:

  1. Pääomakustannus (oman ja vieraan pääoman kustannus suonhankintaan ja suon tuotantokuntoon valmistelusta, ympäristöinvestoinneista ja suon tuotantokuntoisena pidosta, tuotannon konekaluston hankinnasta sekä toiminnan sitoman käyttöpääoman rahoittamisesta)
  2. Tuotanto ja toimitus (ajoneuvoon kuormattuna), joka sisältää turpeen varastoon tuottamisen vuotuiset kustannukset (turvetuotanto, ympäristönhoito lupaehtojen mukaan, tuotannon ohjaus) ja soiden sekä kaluston poistot sekä varastoinnin ja kuormauksen kustannukset (varastointi, tiestön kunnossapito, kuormaus aputöineen, toimitusten ohjaus)
  3. Hallinto (liiketoiminta-alueen, asiakasalueen ja konsernin hallintokustannukset)
  4. Kuljetus (kuljetus suolta asiakkaalle, joka on riippuvainen kuljetusmaksuista, turpeen laadusta ja asiakaskohtaisista erityisehdoista, jotka aiheuttavat kustannuseroja)

Kohdista 1.-3. muodostuu hinta suolla ajoneuvoon kuormattuna.

Kuljetuskustannus määräytyy suokohtaisesti ja turve-erittäin turpeen toimitussoilta asiakkaalle ennakoitujen rahtikustannusten perusteella laskettuna. Kuljetusmatkan lisäksi kustannuksiin vaikuttavat laatuvaihtelut ja rahtisopimukset. Rahtisopimuksiin vaikuttavat vuosisuoritteet ja keikka-ajat sekä kuljetusten ennustettavuus.

Kuljetuskustannus määräytyy hintavälissä, joka on selvitetty "rahtiputki" -kuvaajassa.

Hinnoittelujärjestelmästä on käytössä ET2016. Hinnoittelujärjestelmää päivitetään aina vuosittain uuden tuotannon kustannuksia vastaavasti sekä tarvittaessa muutoin kustannuskomponenttien muuttuessa.

Perusturpeen keskeiset laatukriteetit

Turpeen laadun määritelyssä sovelletaan Energiaturpeen laatuohjetta 2006 (NT ENVIR 009:fi).