Vapo-konsernin vastuullisuusraportti 2020 on julkaistu – konsernin hiilidioksidipäästöt vähenivät vuodessa lähes 20 %

26.3.2021

Vapo-konserni on julkistanut kaikki sen toimintamaat kattavan vastuullisuusraportin vuodelta 2020. Vastuullisuusraporttiin on koottu kattavasti vuoden aikana tehdyt toimenpiteet yritysvastuun eri osa-alueilla ja siinä raportoidaan havainnollisesti konsernin vahvistetun vastuullisuusohjelman edistymistä suhteessa vastuullisuuden pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Vastuullisuustyön tavoitteena on jatkuva parantaminen vastuullisuuden eri osa-alueilla ja lopulta tehdä Vapo-konsernista nettopositiivinen yhtiö. Nettopositiivisuudella tarkoitetaan toiminnan positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia ympäristöön, hyvinvointiin, yhteiskuntaan ja tietopääoman kerryttämiseen.

Vuonna 2019 Vapo-konserni uudisti vastuullisuusstrategiansa, jonka painopistealueiksi valittiin ympäristöstä huolehtiminen ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Vastuullisuuden painopisteet ja toimenpiteet ovat määritelty kunkin liiketoiminnan erityispiirteiden mukaisesti ja liitetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Vuonna 2019 lopussa toteutetun olennaisuusanalyysin mukaan konsernin sidosryhmien mielestä vastuullisuuden pääteemat ovat :

  • Siirtyminen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa
  • Kestävien ja vastuullisten turvetuotantomenetelmien kehittäminen ja soiden ennallistaminen
  • Biodiversiteetin lisääminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö
  • Vesistövaikutusten minimointi ja vedenkäytön tehokkuuden lisääminen

Vastuullisuustavoitteet etenivät vuoden aikana

Vuonna 2020 konsernin vastuullisuustavoitteiden saavuttaminen eteni usean tavoitteen osalta suotuisasti.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tavoitteeksi on asetettu niiden puolittuminen Suomessa vuoteen 2025 mennessä vuoden 2018 tasosta. Tavoitteen saavuttamisessa edistyttiin vahvasti  vuoden 2020 aikana Vapo-konsernin hiilidioksidipäästöjen pienentyessä 18 % vuoden 2018 tasosta. Vuonna 2020 päästöt olivat 0,83 miljoonaa CO2-ekv. tonnia. Valtaosa Vapo-konsernin hiilidioksidipäästöistä tulee Suomen liiketoiminnoista.

Luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen edistäminen on osa Vapon vastuullisuustyötä. Vuonna 2020 Vapo Oy:n omistamia tuotannosta poistuneita maita metsitettiin 754 hehtaaria ja muutettiin kosteikoiksi 402 hehtaaria. Vuonna 2020 Vapo päätti lopettaa energiaturvetuotannon 123 tuotantoalueella. Myimme luontoarvoltaan merkittäviä soita valtiolle suojelutarkoituksiin 1 063 hehtaaria.

Vuosina 2008 – 2020 Vapon Suomen vesistökuormitus on vähentynyt kiintoaineen osalta 68 %, typen osalta, 56 % ja fosforin osalta 63 %. Tavoitteeksi on asetettu, että kuormitukset pienenevät vuoden 2008 tasosta vuoteen 2025 mennessä 75 %.

Great Place to Work -kyselyn perusteella Vapo-konsernin työntekijäkokemusta mittaava Trust Index oli vuonna 2020 68 % ja se nousi viisi prosenttiyksikköä vuodesta 2019.  Tavoitteenamme on saavuttaa kolmen prosenttiyksikön vuosittainen nousu siten, että olemme Paras työpaikka (Great Place to Work parhaassa neljänneksessä Euroopassa) vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2020 Vapo-konsernin tapaturmataajuus (poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden) oli 7,2, mikä oli hieman edellisvuotta korkeampi. Kasvua edellisvuodesta oli 7 %. Merkittävä tapaturmataajuuden paraneminen tapahtui kuitenkin Alankomaissa, missä tapaturmataajuus laski 40 %. Tavoitteenamme on vähentää tapaturmia vuosittain 25 %.

Raportti kattaa viimeistä kertaa myös Nevelin vastuullisuustoiminnan vuodelta 2020. Nevelin kauppa Ardianille saatiin päätökseen 28.1.2021.

’’Olemme erittäin ylpeitä vastuullisuustyömme edistymisestä molempien fokusalueidemme osalta: huolehdimme ympäristöstä ja huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista. Työmme on merkityksellistä ja se näkyy henkilöstömme sitoutumisessa vastuullisuustyöhön. Uskon myös vakaasti, että tämä systemaattinen ja tavoitteellinen vastuullisuuden edistäminen vastaa hyvin sidosryhmiemme odotuksiin. Ja lopuksi haluan osoittaa kiitokseni kaikille työntekijöillemme, kun terveydestä ja työturvallisuudesta on pidetty huolta tämän hyvin erityisen pandemiavuoden aikana’’, toteaa Petri Järvinen, Vapo-konsernin toimitusketjusta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja.

Vastuullisuusraportti on luettavissa ja ladattavissa osoitteessa:

www.vapo.com/yritysvastuu

 

Lisätietoja:
Petri Järvinen, Chief Supply Chain and Sustainability Officer, Vapo Group, puh. +358 50 482 4071, petri.jarvinen@vapo.fi